Service voorwaarden

§ 1 - Algemeen

 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten voor de verhuur van de vakantiewoningen

  1a.  Am Heimesbach 1, 54649 Lauperath, bestaande uit ca. 130m2 woonoppervlak, 3 slaapkamers, 2 badkamers, een keuken, een woon-/eetkamer en een terras, een wellness ruimte met jacuzzi en sauna, hal en gang,

  1b. Mühle 1, 54673 Sevenig/Our, bestaande uit ca. 180m2 woonoppervlak, 3 slaapkamers, 2 badkamers, een keuken, een woon-/eetkamer, een studio op zolder, een terras, een wellness ruimte met jacuzzi en sauna, hal en gang,

  voor accommodatie en andere diensten en leveringen door de aanbieder, uitsluitend voor de gasten. De dienstverlening vindt uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden.
 2. Voor het onder- of opnieuw verhuren van de gehuurde vakantiewoning en het gebruik daarvan voor andere doeleinden dan bewoning, is voorafgaand schriftelijk toestemming vereist van de aanbieder.
 3. De algemene voorwaarden van de gasten zijn alleen van toepassing als deze vooraf zijn overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet geldig, tenzij de aanbieder deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

§ 2 - Accommodatiecontract

 1. de accommodatieovereenkomst komt tot stand wanneer de aanbieder de boekingsaanvraag van de gast telefonisch of schriftelijk per post, e-mail en/of fax bevestigt en daarmee de boeking accepteert (acceptatie van de aanvraag).
 2. Contractuele partners zijn de aanbieder en de gast. Indien een derde voor de gast heeft geboekt, zijn hij en de gast jegens de aanbieder hoofd aansprakelijk voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst, mits de aanbieder beschikt over een overeenkomstige verklaring van de derde.
 3. De gast is verplicht de boekingsbevestiging op juistheid te controleren. Wijkt de boekingsbevestiging inhoudelijk af van het boekingsverzoek en heeft de gast hier geen bezwaar tegen gemaakt, dan geldt de inhoud van de boekingsbevestiging als contract en kan deze niet worden herroepen of geannuleerd.


§ 3 - Diensten, prijzen, betaling en afrekening

 1. de aanbieder is verplicht de door de gast geboekte vakantiewoning gereed te hebben en de overeengekomen diensten te verlenen. De vakantiewoning voldoet aan de uitrustingsstandaard van een luxe woning. De aanbieder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor uitdrukkelijk beloofde uitrustingskenmerken, maar niet voor de subjectieve kwaliteit van de uitrusting
 2. de gast is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van de aanbieder te betalen voor de verhuur van de vakantiewoning en de overige door hen gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten en kosten van de aanbieder aan derden geïnitieerd door de gast.
 3. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw.
 4. De gast is verplicht om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over het aantal personen dat verblijft in de vakantiewoning. De vakantiewoning is beschikbaar voor het maximaal aantal personen vermeld in de boekingsbevestiging volgens § 2 lid 1. Voor verblijf met een extra aantal personen is voorafgaand schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. De prijs voor de verhuur van de vakantiewoning stijgt tot de door de aanbieder algemeen aanvaarde prijs als deze bewoond wordt.
 5. Wanneer de periode tussen het afsluiten van het contract en de uitvoering van het contract meer dan vier maanden bedraagt, en de prijs die de aanbieder normaliter voor dergelijke diensten in rekening brengt stijgt, dan kan de aanbieder de contractueel overeengekomen prijs op passende wijze verhogen, maar niet meer dan 10%.
 6. De betaling van de overeengekomen prijs van de huur van de vakantiewoning en voor de overige met de gast overeengekomen diensten, dient uiterlijk op de dag van aankomst, wanneer de sleutel en de sleutelcode worden overhandigd, te worden betaald. Tijdens het boeken van de vakantiewoning is een aanbetaling van 25% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd. Het dient op dit moment contant te worden voldaan, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betalingswijze voor de gast, bijvoorbeeld door een overdracht. EC- en creditcards worden ter plaatse niet geaccepteerd als betalingsmiddel.
 7. De aanbieder behoudt zich het recht om voor aankomst een gepast voorschot van de gast te vragen, 25% van de overeengekomen prijs alsook de overige met gast overeengekomen diensten. Als een aanbetaling vereist is bij de boekingsbevestiging in overeenstemming met §2 lid 1, dan dient dit betaald te zijn op de 8e dag na verzending van de boekingsbevestiging. Er is in principe een aanbetaling verschuldigd. Slecht is uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken na voorafgaand overleg. Wanneer de aanbieder niet op de 8e dag na verzending van de boekingsbevestiging een betaling heeft ontvangen, en als deze niet wordt betaald na een door de aanbieder vastgestelde redelijke uitstelperiode met dreiging van afwijzing, heeft de aanbieder het recht op het contract te herroepen. Hij dient dit de gast schriftelijk mede te delen. § 5 lid 3 is dan van toepassing, met inachtneming dat de 8e dag na verzending van de boekingsbevestiging de dag van annulering is.
 8. De gast kan alleen met een onbetwiste en wettelijk vastgestelde vordering een andere vordering van de aanbieder verrekenen.

§ 4 - Algemene rechten en plichten / Huisregels

 1. De gast dient zorgvuldig om te gaan met de vakantiewoning en de inventaris. De gast is verplicht zicht te houden aan de huisregels.
 2. In de huurwoning bevindt zich een map, met de huisregels, die volledig dienen te worden opgevolgd en die onderwerp zijn van de algemene voorwaarden alsook het contract van de vakantiewoning.
 3. De aanbieder heeft ten alle tijden recht op toegang tot de vakantiewoning, vooral bij dreigend gevaar. Over de gerechtvaardigde belangen van de gast moet passende aandacht worden besteed bij uitoefening van het recht op toegang. De aanbieder zal de gast vooraf informeren over de uitoefening van het recht op toegang, tenzij dit onder de omstandigheden van het individuele geval onredelijk of onmogelijk is.

§ 5 - Opzegging van het contract (Afmelding/annulering)

 1. Annulering door de gast van het met de aanbieder afgesloten contract vereist de schriftelijke toestemming van de aanbieder. Gebeurt dit niet, dan dient de in het contract overeengekomen prijs worden betaald, zelfs als de gast geen gebruik maakt van de contractuele diensten. Dit geldt niet in het geval van vertraging in uitvoering door de aanbieder of een voor hem onmogelijkheid in de uitvoering.
 2. De gast kan de overeenkomst opzeggen zonder dat de aanbieder aanspraak maakt op betaling of een schadevergoeding, als de herroeping op een bepaalde datum tussen hem en de aanbieder schriftelijk is overeengekomen. Dit herroepingsrecht van de gast vervalt, wanneer hij zijn herroepingsrecht niet voor de afgesproken datum schriftelijk kenbaar maakt bij de aanbieder, tenzij sprake is van vertraging in de uitvoering door de aanbieder of een voor hem onmogelijkheid in de uitvoering.
 3. Zonder betalings- of schadeclaim aansprakelijkheid van de aanbieder is de gast gedurende een periode van vier weken voor vertrek 25% van de overeengekomen huursom als restitutieverzoek verschuldigd. Bij annulering gedurende twee weken voor de aanvang van de reis wordt 100% van de overeengekomen huursom als restitutie in rekening gebracht.
 4. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend bij de aanbieder, tenzij de aanbieder instemt met een mondelinge annulering. Als annulerings-dag geldt de dag dat de aanbieder de annulering ontvangt.
 5. In het geval een vakantiehuis niet door de gast wordt gebruikt, heeft de aanbieder de inkomsten uit verhuur van de verhuur aan andere partijen evenals de bespaarde uitgaven.
 6. Verschijnt de gast niet op de dag van aankomst om uiterlijk 22.00 uur of uiterlijk 60 minuten na een later overeengekomen tijdstip in overeenstemming met §5 lid 1 zonder te hebben geannuleerd, wordt het contract geacht te zijn geannuleerd. § 5 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Daarnaast kan de aanbieder de gast administratiekosten a € 100,00 (netto) in rekening brengen.
 7. Als de annulering van de gast binnen een bepaald termijn, volgens § 5 lid 2, schriftelijk is overeengekomen, dan heeft de aanbieder het recht om gedurende deze periode de overeenkomst op te zeggen als er andere gasten vraag hebben naar het vakantiehuis en de gast op verzoek van de aanbieder geen afstand gedaan heeft van zijn recht op te annuleren.
 8. Bovendien heeft de aanbieder het recht om de overeenkomst volgens een objectief gerechtvaardigde reden te herroepen of te beëindigen, bijvoorbeeld bij overmacht of andere voor aanbieder niet verantwoordelijke omstandigheden die het onmogelijk maken het contract na te leven en/of het vakantiehuis bevat misleidende of onjuiste informatie over feiten, bijvoorbeeld in de persoon van de gast of het doel van het bezoek of met betrekking tot het huisvesten van dieren, en/of het vakantiehuis wordt gebruikt voor andere doeleinden dan bewoning, en/of de aanbieder gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de woning, veiligheid of gemoedsrust van andere gasten of buren of de reputatie van de aanbieder in het openbaar in gevaar brengen, zonder dat dit te wijten is aan de zeggenschap of organisatie van de aanbieder.
 9. De aanbieder moet de gast direct in kennis stellen van de uitoefening van het annulerings- of beëindigings-recht. In de gevallen van  § 5 lid 7, moet de aanbieder de gedane huurbetalingen en/of voorschotten direct terugbetalen. Bij gerechtvaardigde annulering of gerechtvaardigde beëindiging door de aanbieder, heeft de gast geen aanspraak op een schadevergoeding. De gast dient de aanbieder alle schade te vergoeden waarvoor hij verantwoordelijk is als gevolg van een buitengewone beëindiging volgens § 5 lid 7.

§ 6 - Aansprakelijkheid; verjaring

 1. De aanbieder is aansprakelijk voor zijn verplichtingen in de overeenkomst. De aansprakelijkheid is beperkt tot opzet en grote nalatigheid van de aanbieder, indien en zover er na de wettelijke bepalingen geen onmisbare onbeperkte aansprakelijkheid is. Mochten er storingen of tekortkomingen in de dienstverlening van de aanbieder optreden, dan zal de aanbieder zich inspannen om de storing of tekortkoming te verhelpen, zodra hij hier kennis van krijgt of zodra de gast hierover klaagt. De gast is verplicht, om datgene te doen wat voor hem redelijk is om de storing of de tekortkoming te verhelpen en eventuele schade te beperken. De gast gaat er mee akkoord het hygiënevoorschrift na te leven, vooral in de wellness- en sanitaire ruimte en de sauna en jacuzzi uitsluitend te desinfecteren volgens de instructies. De aanbieder is niet aansprakelijk voor infecties of ziektes die door het gebruik van de wellness ruimte veroorzaakt zijn.
 2. Voor meegenomen zaken door de gast is de aanbieder niet aansprakelijk; zij gelden niet als ingebrachte zaak in de zin van § 701 ev BGB. Aansprakelijkheid van de aanbieder volgens dit regelement wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De gast is aansprakelijk voor alle schade, die hij, zijn medereizigers of zijn bezoeker(s) verwijtbaar aan de vakantiewoning en/of aan de inventaris van de vakantiewoning veroorzaakt hebben. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering wordt de gast aanbevolen. De gast is verplicht, eventuele schade onmiddellijk te melden aan de aanbieder. Dit geldt in het bijzonder ook voor schade die gevolg hebben voor andere delen van het huis zoals waterschade of brandschade.
 4. Annuleringen van de gast vervallen na zes maanden, tenzij de aanbieder aansprakelijk is. Annuleringen van de aanbieder vervallen binnen de betreffende wettelijke termijn.

§ 7 - Aankomst en vertrek; sleuteloverhandiging, later vertrek

 1. De vakantiewoning is op de aankomst dag vanaf 16.00 uur beschikbaar. De aankomst dient voor 22.00 uur plaats te vinden, tenzij vooraf uitdrukkelijk met de aanbieder een latere aankomsttijd is afgesproken. Aankomst voor 16.00 uur is alleen mogelijk wanneer dit vooraf uitdrukkelijk met de aanbieder is afgesproken.
 2. Is de aankomst tussen 22.00 en 08.00 uur akkoord bevonden, dan wordt er een toeslag van € 30,00 in rekening gebracht.
 3. De gast is verplicht om bij aankomst een geldige identiteitskaart of paspoort te overleggen aan de aanbieder.
 4. De aanbieder kan bij aankomst een borgbetaling van € 350,00 vragen. De aanbieder storneert deze borgbetaling indien tijdig vertrek van de vakantiewoning en teruggave van sleutels op de dag van vertrek plaatsvindt, tenzij anders met de gast overeengekomen en mits er geen door de gast gemaakte schade aanwezig is. Bij extra schade aan de vakantiewoning en/of de inventaris, betaalt de gast het voor de extra aangerichte schade het benodigde bedrag contact (§ 249 lid 2 BGB.)
 5. Op de vertrek dag dient de gast de vakantiewoning uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. Bij later vertrek van de vakantiewoning, heeft de aanbieder recht op een bijbetaling van de gast. De bijbetaling bedraagt € 50,00 netto indien vertrek plaatsvindt tussen 10.00 en 13.00 uur en 100% van de overeengekomen overnachtingsprijs bij vertrek na 13.00 uur. Daarnaast heeft de aanbieder recht op vergoeding van alle verdere ontstane schade veroorzaakt door het verlate vertrek.
 6. Het vertrek volgens § 7 lid 4, vindt pas plaats zodra alle sleutels aan de aanbieder of zijn vertegenwoordig zijn overhandigd. Indien vooraf afgesproken is met de aanbieder, kan de gast de sleutels op de tafel in de vakantiewoning laten liggen en de woning dichttrekken. De gast is verplicht om te controleren of de deuren goed gesloten zijn.
 7. Bij het verlies van een of meer sleutels is de gast een vergoeding verschuldigd aan de aanbieder voor het nieuw laten maken van sleutels of indien nodig, installatie van nieuwe sloten.

§ 8 - Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de gast worden door de verhuurder niet aan derde doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor afwikkeling van de overeenkomst.

§ 9 - Slotbepaling

 1. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst, acceptatie van de aanvraag of deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend. Eenzijdige wijzigingen en/of aanvullingen door de gast zijn niet geldig.
 2. Op de overeenkomst is uitsluiten het recht van Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
Rust en luxe midden in de natuur